Privatlivspolitik

Privatlivspolitik af d. 24.05.2018

 

Vi behandler dine personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger fair og gennemsigtig.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser i vores idrætsforening. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nød- vendige til opfyldelse af foreningens formål og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Fjelstrup gymnastik afdeling er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Line Gaj Nielsen
Adresse: Gammelbyvej 27, 6100 Haderselv
CVR: 30434439
Telefonnr.: 21278184
Mail: linegaj@yahoo.com
Website: https://fga.fjelstrup.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger
1) Medlemsoplysninger:
- Almindelige personoplysninger:
o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefon- nummer, fødselsdato, e-mailadresse og billede.

2) Oplysninger om ledere og trænere:
- Almindelige personoplysninger:
o kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer, e-mailadresse
o Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkonto-
nummer

- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
o Cpr-nummer i forbindelse med indhentelse af eks. Børneattester
o Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest
Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig via din indmelding i foreningen. I nogle tilfælde kan der være andre kilder.
o Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
o Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifte, karantæner og kursusdeltagelse

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
o Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
o Behandling efter lovkrav
o Behandling med samtykke

Formålene:
1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:
o Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
o Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter
o Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
o Levering af varer og ydelser du har bestilt
o Administration af din relation til os

2) Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:
o Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
o Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
o Opfyldelse af lovkrav
o Udbetaling af godtgørelser, refusioner og lignende
o Administration af din relation til os, Fjelstrup Idræts Forening
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:1
o Udøvelse af idrætsaktivitet herunder navn på deltagerliste ved holdtræning
o Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsam-
ling
o Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
o Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
o Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdels-
kontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
o Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner
til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsor-
ganisationer
o Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode
efter din udmeldelse af foreningen
o Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
o Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhen- ter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgi- ve de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idræts- organisationer
Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
o Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

Ulønnede ledere og trænere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende krite- rier:
o Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt

Lønnede ledere og trænere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende krite- rier:
o Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget dre- jer sig om
o Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt
Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har histo- risk værdi.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
o Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
o Retten til indsigt i egne personoplysninger
o Retten til berigtigelse
o Retten til sletning
o Retten til begrænsning af behandling
o Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
o Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os.
Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idræts- organisationer.
Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.
Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.
Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.
Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Med venlig hilsen
Fjelstrup Gymnastik afdeling.